Σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και έχει έδρα την Πάτρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με τον Ν.4610/2019 και αποτελεί τη συνένωση των πρώην Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργήθηκε με τον ίδιο νόμο.

Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, με στόχο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

 • Προπτυχιακές σπουδές, διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων
 • Μεταπτυχιακές σπουδές, διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων
 • Διδακτορικές σπουδές

Στον πρώτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, των Επικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων και τέσσερις (4) κατευθύνσεις εξειδίκευσης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, οι οποίες είναι:

Το Τμήμα έχει καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας αίτηση για την αναγνώριση του παρεχόμενου τίτλου σπουδών του ως «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – integrated master».

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις/ οργανισμούς. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία.

Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα. Παράλληλα, εφαρμόζει το πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και απασχολεί μεταδιδάκτορες (post doc) ερευνητές.

Το Τμήμα δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα και την καινοτομία και συμμετέχει ενεργά σε συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο (εθνικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας και του ιδιωτικού τομέα) και σε διεθνές επίπεδο (Horizon 2020, Erasmus+ κλπ) σε αντικείμενα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα και υπηρεσίες, στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου, στις νεφοϋπολογιστικές υποδομές, στα δίκτυα επόμενης γενιάς, στην μηχανική μάθηση, στα κατανεμημένα συστήματα, στην μικροηλεκτρονική, κλπ.

Το τμήμα διαθέτει τα ακόλουθα εννέα (9) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια.

 • Μικροηλεκτρονικής και Επικοινωνιών
 • Δικτυακών Τεχνολογιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Δεδομένων και Μέσων
 • Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης
 • Διεπιστημονικής Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων
 • Κατανεμημένων Ευφυών Συστημάτων και Δεδομένων
 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Τμήμα είναι εξωστρεφές, έχει πολύ καλή σύνδεση με την τοπική αγορά εργασίας, έχει φοιτητικές ομάδες σε περιοχές όπως ο προγραμματισμός και η εκπαίδευση STEM και οι καθηγητές του συμμετέχουν στη διοργάνωση εθνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Το Τμήμα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να εγγυηθεί την διεθνή επιστημονική και επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων του, μέσω της υιοθέτησης των ECTS, της συμμετοχής σε ανταλλαγές ERASMUS+, της συμμετοχής σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανταλλαγές μέσω διμερών συμφωνιών με χώρες που υπερέχουν σε σπουδές μηχανικού. Ενθαρρύνει φοιτητές και διδάσκοντες να συμμετέχουν ενεργά στις ανταλλαγές του ERASMUS+, στο πλαίσιο συμφωνιών μάθησης και κατάρτισης.

Το Τμήμα έχει  τριάντα δύο (32) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και επτά (7) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ως μόνιμο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Απασχολεί επίσης με προσωρινή σύμβαση δέκα (10) διδάσκοντες, οι οποίοι διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα.

Το Τμήμα φιλοξενείται σε ένα μεγάλο campus και έχει  επάρκεια χώρων και εγκαταστάσεων. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του ανανεώνεται τακτικά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη, εργαστήρια για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών, ασύρματη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Τμήματος, φοιτητική εστία, εστιατόριο και καφετέρια.

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.ece.uop.gr/

ΣΧΟΛΙΑ