Μέσω τηλεδιάσκεψης ακόμη μία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Πάτρας

33 τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάτρας, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α1289/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (3ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος)
 • Εξέταση και έγκριση του από 16/10/2020 γ΄ πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και κατακύρωση του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», με Κωδικό ΟΠΣ 5034533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και ανάδειξη αναδόχου για την «Μίσθωση χημικών τουαλετών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Ανάθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Αναβάθμιση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη στις Εφαρμογές Μισθοδοσίας και Προσωπικού Παλαιοτέρων ετών” – CPV: 72267100-0» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 15/10/2020 2ου Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για μέρος του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ομάδες Α,Β,Γ,Ε,Κ,ΣΤ), με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση της από 06/10/2020 Γνωμοδότησης και του από 13/10/2020 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 1.130.880,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), για το σύνολο της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση των όρων διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Έργα Υποδομής Κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», προϋπολογισμού 867.968,91 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • 1) Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού Άγονης επαναληπτικής με απόφαση Δημάρχου δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός ισογείου κτιρίου Κ5 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του κτιριακού συγκροτήματος «χώρος παλαιών Σφαγείων και 2) Την επαναδημοπράτηση του κτιρίου με νέους ευνοϊκότερους όρους διακήρυξης (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διακοπής Συνεδρίασης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 – ΑΝΩ ΠΟΛΗ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

1) «Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 2) Απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα, 3) Ματαίωση για μέρος της προμήθειας και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Ελαστικών» συνολικού προϋπολογισμού 121.887,04 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 02/2020, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών & Ελέγχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

1) Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ), γγ) του Ν.4412/2016 και 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 25/2020 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έτους 2020-2021»,CPV: 72267100-0, με συνολικό ποσό ανάθεσης 80.600,00 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

α) Έγκριση του από 12/10/2020 Πρωτοκόλλου απόρριψης υλικών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, β) απόφαση: 1) απόρριψης των συμβατικών υλικών που παραδόθηκαν στο πλαίσιο της αριθ.19437-28/05/20 Σύμβασης που αφορά στην προμήθεια απορριμματοδεκτών (ΤΜΗΜΑ Δ) και 2) διαβίβασης της απόφασης επί του παρόντος Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής προμηθειών (πρωτοβάθμια) για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

 • Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού – Τελικού (Μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επουλώσεις λάκκων (2016)», Ανάδοχος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας», με προϋπολογισμό μελέτης 1.108.867,00 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής, κα Νικολίτσα Αγγελοπούλου, για πληρωμή τελών καταχώρησης δηλουμένων δικαιωμάτων κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή τελών ταξινόμησης και Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Ασημακοπούλου Αικατερίνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Αυγουστη Θεοδώρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

  Διαγραφή οφειλής (Βακιρτζόγλου Κωνσταντίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 • Διαγραφή οφειλής (Γκίκας Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Θεοδωρόπουλος Νικόλαος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καπετανάκη Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Καπετανάκης Μάρκος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Λυμπέρης Αλέξιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μεταξά Μαριάτου Λεμονιά) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μήλας Ηρακλής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπότση Ελισάβετ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ξυπολιάς Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Πυρπιρή Ηλιάνα, Πυρπιρή Δήμητρα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σανη Άννα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπηλιόπουλος Ανδρέας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

ΣΧΟΛΙΑ