Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο για τη Λίστα Χειρουργείου στα δημόσια νοσοκομεία

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την ισότητα και τη μείωση των χρόνων αναμονής στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, το υπουργείο Υγείας, ανήρτησε σήμερα στον ιστότοπο www.opengov.gr το σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου».

Σύμφωνα με το σχέδιο, που τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, σε κάθε νοσοκομείο ορίζεται ως υπεύθυνος για την έγκριση της λίστας χειρουργείου και την τήρηση της διαδικασίας διαμόρφωσής της, ο αναπληρωτής διοικητής, ή όπου δεν υπάρχει, άλλο μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από το ίδιο.

Για τη σύνταξη της λίστας χειρουργείου ορίζεται από το ΔΣ ως υπεύθυνος, υπάλληλος του νοσοκομείου. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να προέρχεται από το στελεχιακό δυναμικό, είτε του Τμήματος/Γραφείου Κίνησης ασθενών, είτε του Γραφείου Προστασίας των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη).

Ο ρόλος του χειρουργού

Κάθε χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και με βάση την αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου, συντάσσει γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο προσδιορίζει το βαθμό προτεραιότητας της περίπτωσης και τη δυνατότητα χρόνου αναμονής, εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί η επέμβαση, καθώς και την εκτίμηση για τη διάρκεια της επέμβασης.

Το ενημερωτικό σημείωμα αυτό, συντάσσεται υποχρεωτικά από τον υπεύθυνο ιατρό, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί μετακίνηση στη λίστα, ο υπεύθυνος γιατρός αναφέρεται σχετικά, με γραπτό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται υποχρεωτικά την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση.

Κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων και ο εκτιμώμενος χρόνος αναμονής

1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα: Πρέπει να πραγματοποιηθεί η επέμβαση μέσα σε 1-2 εβδομάδες
2. Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3-4 εβδομάδες
3. Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 8-12 εβδομάδες
4. Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 εβδομάδες
5. Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη: Πρέπει να πραγματοποιηθεί σε διάστημα λιγότερο των 24 εβδομάδων.

Η ενημέρωση του ασθενή

Το γραπτό ενημερωτικό σημείωμα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει ορισθεί υπεύθυνος για την κατάρτιση της λίστας χειρουργείου.

Στη συνέχεια, με βάση αυτό το σημείωμα, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τον ασθενή για τις διαθέσιμες ημερομηνίες που υπάρχουν, μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει να διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση, καθώς και τις ημερομηνίες που χειρουργεί ο εκάστοτε υπεύθυνος γιατρός, εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

Την αποκλειστική ευθύνη της τήρησης της Λίστας φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου.

Η Λίστα Χειρουργείου, καταρτίζεται χωριστά για κάθε τμήμα του νοσοκομείου, εγκρίνεται από τον αναπληρωτή διοικητή ή το μέλος που έχει ορισθεί από το ΔΣ και αναρτάται στον ιστότοπο του νοσοκομείου και της ΔΥΠΕ, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας.
Στην λίστα καταχωρούνται:

(α) τα 5 τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ του ασθενούς,
(β) ο αριθμός μητρώου του ασθενούς (εφόσον υπάρχει),
(γ) το είδος του χειρουργείου,
(δ) η κατηγορία στην οποία εντάσσεται το περιστατικό,
(ε) η ημερομηνία κλινικής εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς,
(στ) η ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης και
(ζ) η εκτιμώμενη διάρκεια της επέμβασης.

Σε κάθε ιστότοπο θα πρέπει να παρουσιάζεται ο παραπάνω πίνακας των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε περιστατικό.

Πηγή: Real News – Κοινωνία

ΣΧΟΛΙΑ