Δημόσιο : Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις

Εγκύκλιο με οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως αιτημάτων πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα 2020, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας προγραμματισμού θα υπάρχουν τα ακόλουθα βήματα:

– Στην πρώτη φάση – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς υπέβαλαν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό υπέβαλαν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.

– Στη δεύτερη φάση – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και θα τις προωθήσουν μέσω της εφαρμογής στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των
Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, συγκεκριμένα οι εξής πέντε: Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Συνήγορος του Πολίτη).

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι τα Υπουργεία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο, την επεξεργασία και την τελική υποβολή των αιτημάτων έγκρισης πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού τόσο για τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες τους, όσο και για τους φορείς που εποπτεύουν.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να λάβουν υπόψη τη δημοσιονομική δέσμευση ως προς τον λόγο μία (1) αποχώρηση( για το έτος 2019) / μία (1) πρόσληψη, τόσο ιδίως ως προς την αιτούμενη κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, όσο και ως προς το σύνολο των αποχωρήσεων του φορέα.

Τα εποπτεύοντα υπουργεία, τα οποία διαθέτουν και τη συνολική εικόνα των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των φορέων που εποπτεύουν, ως τελικοί διαχειριστές ελέγχου προγραμματισμού προσλήψεων καλούνται να προβούν στον εξορθολογισμό των αιτημάτων αυτών και εάν κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν προτεραιότητα σε αιτήματα για θέσεις οι οποίες, λόγω της φύσης και της εξειδίκευσης που απαιτεί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας.

Επιπροσθέτως υπενθυμίζεται ότι από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού, θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως εκ τούτου θα πρέπει τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Επίσης στην εγκύκλιο τονίζεται ότι όλοι οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου για τις αναγκαίες και εμπρόθεσμες ενέργειές τους, από 02-12-2019 έως και 09-12-2019.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

ΣΧΟΛΙΑ