Η εξεταστική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου για την διενέργειά τους

Αποφάσεις σχετικά με την διεξαγωγή της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου πήρε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, σε κάθε περίπτωση η εξεταστική περίοδος λήγει στις 24 Ιουλίου 2020 ενώ οι σχετικές βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστημα του Ιδρύματος.  Θα προχωρήσει η εξ αποστάσεως μέθοδο, των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων των μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με τη χρήση τρόπων και μέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πιο συγκεκριμένα:

Η Σύγκλητος αποφασίζει τη διεξαγωγή, με την εξ αποστάσεως μέθοδο, των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων των μαθημάτων/ασκήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με τη χρήση τρόπων και μέσων που να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν τον αδιάβλητο και ενιαίο τρόπο εξέτασης για όλους τους φοιτητές καθώς και την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαπιστωμένης αδυναμίας πρόσβασης στα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης για μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών και μόνον, λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη του οικείου διδάσκοντος και Προέδρου του Τμήματος, για την αντιμετώπιση του θέματος.

Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας για ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για κάθε πρόγραμμα σπουδών λαμβάνεται από την Πρύτανι του Ιδρύματος κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος. Οι εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2009/2011 αλλά και κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφόσον οι φοιτητές έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Σε κάθε περίπτωση η εξεταστική περίοδος λήγει στις 24 Ιουλίου 2020 ενώ οι σχετικές βαθμολογίες θα πρέπει να έχουν καταχωριστεί στο πληροφορικό σύστημα του Ιδρύματος, με μέριμνα των αρμοδίων διδασκόντων έως τις 31.7.2020. προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης των τίτλων σπουδών οι οποίες θα ολοκληρωθούν εντός του μηνός Αυγούστου.

Οι αρμόδιοι διδάσκοντες μαθήματος ή σεμιναρίου ή άσκησης μεριμνούν για τη διενέργεια των εξετάσεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ενημερώνοντας του φοιτητές με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι δε φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις

Για τη διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων που δεν δύνανται να ολοκληρωθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από τις 25.5.2020 εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχείο 10 σχετικής Υ.Α, λαμβανομένων υπόψη από τα Τμήματα των αναγκών διαχείρισης των περιπτώσεων Κυπρίων ή άλλων αλλοδαπών φοιτητών. Η μέριμνα για την τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν με οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων καθώς και με την αναμενόμενη Κ.Υ.Α των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ανήκει στους Προέδρους και τους Διδάσκοντες των Τμημάτων.

Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εξέταση υλοποιείται κατ’ εξαίρεση και μόνον για τις υφιστάμενες έκτακτες ανάγκες και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη δια ζώσης ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της πήρε τις παραπάνω αποφάσεις έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

 • Τις διατάξεις του Ν.4009/20Ι1 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-201Κ τ. Α’): «Δομή. Λειτουργία. Διασφάλιση τΐ|ς Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017. τ. Α’) : «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-05-2019. τ. Α’) : «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία. Γενικά Αρχεία του Κράτους και Λοιπές Διατάξεις».
 • Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020. τ. Α’) : «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού ΟΟνΐΟ-19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του»

Την υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 956/21-03-2020, τ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του Μέτρου της Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων. Σχολικών Μονάδων, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Φροντιστηρίων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών, Φορέων και Ιδρυμάτων. Δημοσίων και Ιδιωτικών, Κάθε Τύπου και Βαθμού της Χώρας. Προσωρινής Απαγόρευσης των Εκπαιδευτικών Εκδρομών Εντός και Εκτός της Χώρας και Προσωρινής Απαγόρευσης Μετακινήσεων και Επισκέψεων Μαθητών. Φοιτητών. Σπουδαστών και Εκπαιδευτικών, Καθώς και Προσωρινής Απαγόρευσης Λειτουργίας Ελληνόγλωσσων Σχολικών Μονάδων και Πάσης Φύσεως Εκπαιδευτικών Δομών του Εξωτερικού για το Χρονικό Διάστημα από 21 -03-2020 Έοκ και 10-04-2020».

Την υπαριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24343/10-04-2020 (Φ.Ε.Κ. 1293/10-04-2020. τ. Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/2103- 2020 (Β’ 956) έως και τις 10-05-2020».

 • Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α’) : «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και Άλλες Διατάξεις και η Τροποποίηση Αυτού με το Αρθρο 23 του Ν.4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α’).
 • Την υπ’αριθ. πρωτ. 78/9534/16.3.2020 Πρυτανική Πράξη συγκρότησης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού ΟΟνΐΟ-19 στην εκπαιδευτική λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Πατρών με βάση συγκεκριμένο οδικό χάρτη και η εκπόνηση συγκεκριμένων σχεδίων για τη μερική μετάπτωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Το υπ’αριθ. 305/15858/20.5.2020 έγγραφο της Πρυτανείας με τη συνημμένη «Εισήγηση για τη διεξαγωγή εξετάσεων της Επιτροπής για την εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου στις συνθήκες της επιδημίας Οθνΐϋ-19»
 • Την υπ’αριθ. 59181/Ζ1/19.5.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΦΕΚ 1935/20.5.2020, τ. Β’)

Τον μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος και την ιδιαίτερη χωροταξική κατανομή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις πόλεις που εδρεύει

Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερης διαχείρισης της εύρυθμης λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος

Την επιτακτική ανάγκη για προγραμματισμό και ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου εντός του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 — 2020

 • Την επιτακτική ανάγκη για προστασία της υγείας και ασφάλειας των φοιτητών, του πάσης φύσεως προσωπικού και όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος, υπό τις έκτακτες συνθήκες που ισχύουν, για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊού ΟΟνΐΟ-19.
 • Τις διαθέσιμες υποδομές που τηρούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τις ανάγκες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος,
 • Το γεγονός ότι η εξ* αποστάσεως εκπαίδευση κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο εφαρμόστηκε στο 93% περίπου των μαθημάτων/ασκήσεων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος

Την υπ’ αριθ. 428/16115/22.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρ. 167/21.5.2020) «Επί της διεξαγωγής εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και της ρύθμισης επί μέρους θεμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α 59181/Ζ1/19.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1935)»

Τη σχετική εισήγηση του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών, κατά την οποία διαπιστώνεται ότι το αδιάβλητο εξέτασης προστατεύεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που αυτό είναι εφικτό με διεθνώς αποδεκτά δεδομένα, αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία.

ΣΧΟΛΙΑ