Κονδύλι 300 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, 300 εκατ. ευρώ δημόσιας στήριξης για το υπερσύγχρονο ευρυζωνικό σύστημα υποδομών της Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα φέρει υπερσύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες σε περιοχές με ανεπαρκή συνδεσιμότητα στην Ελλάδα.

Το συνολικό πρόγραμμα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων. Το μέτρο θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε περαιτέρω συνδεσιμότητα, θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην παροχή άριστης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις περιοχές – στόχους.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως δε των κατευθυντήριων γραμμών ευρυζωνικότητας του 2013. Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του καθεστώτος στον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων αντισταθμίζουν τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει η δημόσια παρέμβαση.

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επίτροπος Μαργκρέτ Βεστάγκερ, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πρόσβαση σε σύνδεση υψηλής απόδοσης στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία. Με την απόφαση αυτή, η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση κονδυλίων της Ε.Ε. για την ανάπτυξη υπερσύγχρονου διαδικτύου σε περιοχές της Ελλάδας όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεπαρκείς. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή, επιτρέποντας στα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά».

ΣΧΟΛΙΑ