ΑΣΕΠ: Fast truck προσλήψεις και προβάδισμα στους ηλικιακά μεγαλύτερους

H επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τις ρυθμίσεις για την δημόσια διοίκηση που θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση των τμημάτων του ΑΣΕΠ από 5 σε 3, η έκδοση από την Αρχή και όχι από τον Υπουργό της πράξης για τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων, ενώ ειδικά για τους τίτλους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα, αυτοί θα γίνονται δεκτοί στις διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

Στόχος των νομοθετικών παρεμβάσεων είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ.

– Για θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε περίπτωση ισοβαθμίας δίδεται προβάδισμα στον μεγαλύτερο ηλικιακά υποψήφιο

– αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας μετά την δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων των πινάκων του ΑΣΕΠ

– αποκλειστική προθεσμία ισχύος πινάκων ΑΣΕΠ έως τρία έτη, για περιπτώσεις αιτήματος αντικατάστασης υποψηφίου για συγκεκριμένους λόγους εκ μέρους του φορέα

– απορρόφηση προσωπικού από τους πίνακες επιλαχόντων χωρίς να απαιτείται η εκ νέου εκκίνηση των χρονοβόρων διαδικασιών πρόσληψης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του φορέα.

Επιτροπή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών και υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, με σκοπό τη βέλτιστη στελέχωση του Δημοσίου Τομέα.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή είναι αρμόδια για:

– Την υποβολή εισηγητικής έκθεσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών επί του τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

– Τη διαμόρφωση του ετήσιου προγραμματισμού για τις προσλήψεις κάθε επόμενου έτους,

– Την υποβολή προτάσεων προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, αναφορικά με θέματα μισθολογικής φύσεως, διαδικασιών στελέχωσης των φορέων, είτε μέσω πρόσληψης είτε μέσω κινητικότητας,
– Την υποβολή προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, αναφορικά με την αναγκαιότητα στελέχωσης των φορέων.

ΣΧΟΛΙΑ