Τι απαντά ο δικηγόρος του ΠΠΝΠ για το θέμα με την «Φάμπρικα» αγωγών στο ΠΓΝΠ

Οι αγωγές που ασκήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί

Επιστολή απέστειλε στο «patrastimes.gr» ο δικηγόρος του ΠΠΝΠ, στην οποία παραθέτει τα ακόλουθα:

«Αξιότιμοι κύριοι, στο δημοσίευμα σας αναφέρεσθε σε «παραμάγαζο» που είχε στήσει ο δικηγόρος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για πάνω από 10 χρόνια διεκδικώντας συνεχώς επιδόματα και αποζημιώσεις, με την εκάστοτε διοίκηση να παραλείπει να ασκεί ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων.
Σας ενημερώνω ότι σε διάρκεια 32 ετών υπηρεσίας του δικηγόρου έχουν συζητηθεί 14 αγωγές του και έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:
1) Υπ’ αριθ.  66/2007  απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών, κατά της οποίας το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 861/2007 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου (Αφορά την παροχή του άρθρου 14 του Ν.3016/2002).
2) Υπ’ αριθ. 701/2007 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών και κατόπιν  εφέσεως του Νοσοκομείου εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 608/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
3) Υπ΄ αριθ. 371/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, επί της οποίας υπήρξε εισήγηση του εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κ. Θ. Γ. περί μη άσκησης ενδίκου μέσου λόγω δ-ε-δ-ι-κ-α-σ-μ-έ-ν-ο-υ που απέρρεε από τις ως άνω τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών με αριθμούς 861/2007 και 608/2008.
4) Υπ΄ αριθ. 674/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών  (αφορά  την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η από 04-02-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».
5) Υπ’ αριθ.  505/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά ομοίως την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η με αριθ. πρωτ. 20182/28-7-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».
6) Υπ’ αριθ.  551/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά ομοίως την ειδική αμοιβή του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν. 201/1975). Επ΄ αυτής υπήρξε η με αριθ. πρωτ. 24742/17-9-2009 εισήγηση της εντολοδόχου δικηγόρου του Νοσοκομείου κας Α. Λ.  για την μη άσκηση έφεσης κατ΄ αυτής «Επειδή σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2/54630/0022/02-10-2006 έγγραφο της 22ας Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα Ν.Π.Δ.Δ. οφείλουν να ασκούν ένδικά μέσα κατά αποφάσεων που αφορούν μισθολογικά θέματα, εκτός των περιπτώσεων που έχουν επιλυθεί με απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), οπότε και δικαιολογείται η μη άσκηση ενδίκων μέσων. Στη συγκεκριμένη υπόθεση για το θέμα της ειδικής αμοιβής του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 201/1975 έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. 10/2005 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) που έχει επιλύσει οριστικά και τελεσίδικα το θέμα υπέρ των εργαζομένων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επί πλέον η αμοιβή αυτή καταργήθηκε ρητά δυνάμει του άρθρου 9 παράγρ. 6 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117/20-6-2008) και δεν ισχύει πλέον. Αλλά τούτο ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20-6-2008 και μεταγενέστερα».
7) Υπ’ αριθ.  539/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορούσε διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3274/2004) και κατά της οποίας το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η τελεσίδικη υπ΄ αριθ. 740/2010 απόφαση του Εφετείου Πατρών.
8) Υπ’ αριθ.  638/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορούσε ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3274/2004). Επ΄ αυτής  ο εντολοδόχος δικηγόρος του Νοσοκομείου κ. Κ.Λ. με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 714/11-01-2013 έγγραφό του εισηγήθηκε την μη άσκηση έφεσης λόγω δεδικασμένου που απέρρεε από την υπ΄ αριθ. 740/2010 τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Πατρών.
9) Υπ΄ αριθ. 229/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ( αφορά επίδομα θέσης). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκαν οι υπ΄ αριθ. 442/2018 και 416/2019 αποφάσεις του Μονομελούς Εφετείου Πατρών και κατ΄ αυτών το Νοσοκομείο άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου που συζητείται την 22-9-2020.
10) Υπ΄ αριθ. 113/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (αφορά επίδομα θέσης). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών που συζητήθηκε την 09-01-2020 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
11) Υπ΄ αριθ. 427/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (αφορά διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 738/2017 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου.
12) Υπ΄ αριθ. 18/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 113/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου.
13) Υπ΄ αριθ. 70/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των δικηγόρων των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης αυτής το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η τελεσίδικη υπ΄ αριθ. 114/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου.
14) Υπ΄ αριθ. 71/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών ( αφορά ομοίως διαφορά αποδοχών σύμφωνα με το μισθολόγιο των Ανεξαρτήτων Αρχών). Κατά της απόφασης το Νοσοκομείο άσκησε έφεση και εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 115/2019 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο).
Ο ισχυρισμός λοιπόν του – της αποστολέως του κειμένου, στο sight σας περί δήθεν μη άσκησης ενδίκων μέσων από το Νοσοκομείο κατά πρωτόδικων αποφάσεων είναι αναληθής και δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι οι  επιθεωρήτριες του ΣΕΥΥΠ στην έκθεση ελέγχου τους πλανημένα εξέλαβαν ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα, ύστερα προφανώς από αναληθείς διαβεβαιώσεις της καταγγέλουσας υπαλλήλου του Νοσοκομείου.
Την ίδια ακριβώς καταγγελία – αναφορά που έκανε η υπάλληλος του Νοσοκομείου προς την Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και διενεργήθηκε η έκθεση του ΣΕΥΥΠ , απέστειλε επίσης σε βάρος του δικηγόρου ως μηνυτήρια αναφορά για απιστία δικηγόρου, προς τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την διαβίβασε προς τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, που διέταξε Προκαταρκτική Εξέταση, και αυτή διενεργήθηκε από την  κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών  η οποία με την υπ΄αριθ. Κ17/2879/23-3-2018 αναφορά της  την έθεσε στο Αρχείο κατ΄ άρθρο 43 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 724/03-4-2018   σύμφωνη γνώμη της κυρίας Εισαγγελέως Εφετών Πατρών.
Ο δικηγόρος του Νοσοκομείου όπως κάθε Έλληνας πολίτης, άσκησε το δικαίωμά του για παροχή έννομης προστασίας για τα συμφέροντά του, που απορρέει από το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος.
Τέλος προς ενημέρωσή σας, η εν λόγω υπάλληλος του Νοσοκομείου ελέγχεται πειθαρχικά και ποινικά για παραλείψεις και παράνομες πράξεις της.
Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, και προσβλέποντας στην ευθυκρισία και αντικειμενικότητά σας, πιστεύω να αναρτήσετε στο sight σας.
Η συνέχεια προσεχώς.»

ΣΧΟΛΙΑ