Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάτρας

Αρκετά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Διά ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αίτησης – κλήσης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Πατρέων κατά των κ.κ. Μαρίκας χήρας Παναγιώτη Μαλλιώρη κ.λ.π.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου -Αρμόδια Νομική Σύμβουλος).
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 27/2020, Μελέτη Διακήρυξης της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών & Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 1.019.810,72€ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24% ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 • 1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 2. Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT-autoFINE&KENAN, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.879,84 € με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2περιπτ.β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στατική Επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης» (έγκριση τεχνικής προσφοράς)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • 1. Έγκριση του από 03/07/2020 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του  Συνοπτικού Διαγωνισμού,  της αριθ.3/2020 μελέτης για την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών λόγω Φυσικών Καταστροφών για πρόσβαση Πυροσβεστικών Οχημάτων προς πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών» 2. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της εν λόγω υπηρεσίας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 •  Έγκριση του από 30/6/2020 πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για το συνοπτικό διαγωνισμό μικρής διάρκειας σύμβασης με θέμα: «1. Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κάδων και 2. Υπηρεσία και επισκευή τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.339,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%». (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Πετρόπουλος-Λαίμης,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).
 • Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της δημοπρασίας του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88518» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αμοιβή Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη σύνταξη Τεχνικού Φακέλου για νέες και υφιστάμενες Ηλεκτροδοτήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Ελικίστρας, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Νοτίου Τομέα, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες καθαρισμού και αποκομιδής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Παραλίας, για επείγουσες & έκτακτες εργασίες (φωτιστικά) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας. – Αντ/ρχος,  Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

ΣΧΟΛΙΑ