Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Με πληθώρα θεμάτων

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα χρήσεως οικονομικού έτους 2018 του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Πρόεδρος του Συνδέσμου)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2018 του Αναγκαστικού Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Πρόεδρος του Συνδέσμου)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην έκθεση Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Αναγκαστικού Συνδέσμου  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Πρόεδρος του Συνδέσμου)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 106/2020 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. του Δήμου Πατρέων – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ)

Α) Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου και 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Α) Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός στοών και τμήματος οδού Κανακάρη» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση των από 24-01-2020 και από 04-02-2020 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Τροποποίηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) για την προμήθεια «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Τροποποίηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και καθορισμού κριτηρίου κατακύρωσης του Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της προμήθειας εξοπλισμού χώρων Παλαιών Σφαγείων του έργου με ακρωνύμιο SPARC, και κωδικό MIS 5003273, προϋπολογισμού δαπάνης 190.906,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 06/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

 • Διαγραφή οφειλής (Ι. Τριανταφυλλοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γ. Τζίφας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Εμμ. Βολουδάκης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπ. Καλαντζής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Η. Καραβούλιας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Αθ. Καούρης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μ. Λαγκάς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ε. Γεωργοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Η. Λαμπρόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)Διαγραφή οφειλής (Α. Βενιζέλος, Σ. Βενιζέλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Β. Αθανανασοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Η. Χριστόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Σακελλαράκης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Γιαννούλης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Κ. Μπάρλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Τσάκας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Παπαπάνου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Ξυπολιά) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

ΣΧΟΛΙΑ