Πληθώρα θεμάτων στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Πάτρας

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 

 • Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων έτους 2020 που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2020 απόφασης του του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2020 (Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Πατρέων που αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του οικονομικού έτους 2020 (Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

 

 • Δήλωση ή μη παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πατρών κατά τη δικάσιμο της 6ης Μαρτίου 2020 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

 

 • Έγκριση του από 03/02/2020 πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών» στα τμήματα Α΄, Β΄ και Δ΄ της αριθ.7/2019 Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με συνολικό προσφερόμενο ποσό 195.744,54 € (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

 

 • Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Β΄ Φάση) – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Ενοικίαση & τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων» (ΕΣΗΔΗΣ 85655) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας – ανακατασκευή κλιμάκων ιστορικού κέντρου Πάτρας», με προϋπολογισμό μελέτης 265.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», με προϋπολογισμό μελέτης 324.880,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου 1 του έργου «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Έγκριση όρων Δημοπράτησης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 799.110,00€ (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Τροποποίηση της αρ. 399/27-9-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ρύθμισης με το Ν.4611/2019 της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΣΤΗΡ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Χρυσικού Παρασκευά του Γεωργίου για αποζημίωσή του και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Εξειδίκευση πίστωσης για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Δήμου Πατρέων, ΄΄Κ. Δαβουρλής΄΄ 2020 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Αχαϊκού Ομίλου Ξιφασκίας για την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITB Berlin 2020 στο πλαίσιο του Έργου SPARC (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

 

 • Διαγραφή οφειλής (Β. Δημόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Φ. Παιδουση) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Διαγραφή οφειλής (Μ. Γράψας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Διαγραφή οφειλής (Γ. Τζούδας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Διαγραφή οφειλής (Α. Παπαδοπούλου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Τ. Σουβαλιώτη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

ΣΧΟΛΙΑ