Πληθώρα θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή Πάτρας

Συνεδριάζει την Τρίτη

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου), θα συνεδριάσει στις 4  Σεπτεμβρίου στις 10:30 το πρωί η Επιτροπή για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου  ενώπιον  του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ανοιγείσα δίκη με την αίτηση ακύρωσης των  Βασιλείου Σκούρα κ.λ.π. κατά του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ανοιγείσα δίκη με την αίτηση ακύρωσης του Δημητρίου Τζίνη κατά του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου ενώπιον του   Συμβουλίου της Επικρατείας στην ανοιγείσα δίκη  με την αίτηση ακύρωσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» κατά του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
Λήψη απόφασης  για την έγκριση άσκησης παρέμβασης υπό του Δήμου  ενώπιον  του   Συμβουλίου της Επικρατείας στην ανοιγείσα δίκη με την αίτηση ακύρωσης των Ιωάννη Μαντά κ.λ.π. κατά του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,  Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).

Λήψη απόφασης  για την  έγκριση  άσκησης  παρέμβασης υπό του Δήμου  ενώπιον  του Συμβουλίου της Επικρατείας στην  ανοιγείσα δίκη   με   την αίτηση   ακύρωσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Κατασκευαστική και  Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» κατά του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής  Επιτροπής  του άρθρου 152, του Ν.3463/2006 Νομού Αχαΐας κατά της αριθ. πρωτ. 115904/23-7-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και  Ιονίου» (εισηγητής: Δ.Πλέσσας– Αντ/ρχος  Π..Σφαέλου – Αρμ. Νομική Σύμβουλος).
Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Κατεδάφιση 10ου Γενικού Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Σφαγείων σε χώρους δημιουργικής βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 607/17-07-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετική με τη σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου για την διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Μετατροπή Εγκαταστάσεων Α.Σ.Ο σε Εκθεσιακό Χώρο» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Παράταση σύμβασης για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 654/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ Πελεκούδας– Αντ/ρχος  Ι.Κάκκου– Αρμ. Διευθύντρια).
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 643/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Γ.Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Διευθυντής).
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 614/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Στάμος– Αντ/ρχος  Μ.Αγιωτάτου– Αρμ. Διευθύντρια).
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 671/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου & 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου & 12ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου & 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ .Κορδάς– Αντ/ρχος  Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Διευθύντρια).

ΣΧΟΛΙΑ