Συντάξεις: Σύσταση κλιμακίων για την γρήγορη απονομή τους

η συγκρότηση κλιμακίων στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ, για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών περιλαμβάνει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Ειδικότερα τα κλιμάκια και ομάδες εργασίας θα εργαστούν με συγκεκριμένη ατομική μηνιαία απόδοση. Τα Κλιμάκια-Ομάδες-Υποομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν για δέκα μήνες, δηλαδή από 01/01/2020 μέχρι 30/06/2020 και από 01/09/2020 μέχρι 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας τους.

Τα μέλη των Κλιμακίων Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Κάθε μέλος Κλιμακίου-Ομάδας, Υποομάδας Εργασίας δικαιούται μηνιαία αμοιβή υπό τον όρο της επίτευξης των ατομικών στόχων που έχουν καθοριστεί για κάθε μέλος, ανεξάρτητα από την επίτευξη των στόχων των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας κάθε Περιφερειακής Οργανικής Μονάδας του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, η εκτός Κλιμακίων απόδοση (πρωινή και υπερωριακή) κάθε εργασίας να μην υπολείπεται των απαιτητών ορίων απόδοσης ανά αντικείμενο, άλλως τα μέλη στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης.

Η ατομική μηνιαία απόδοση κλιμακίου των Εκκαθαριστών Πληρωμής Συντάξεων αφορά στην εκκαθάριση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών που αναφέρονται στον πίνακα και οι οποίες εκδίδονται συνολικά κάθε μήνα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες απονομής συντάξεων, τόσο κατά τη διάρκεια του τακτικού υπηρεσιακού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, όσο και στο πλαίσιο της απόδοσης του κλιμακίου απονομής συντάξεων.

Στόχος είναι η εκκαθάριση όλων των συνταξιοδοτικών αποφάσεων απονομής/μεταβολής συντάξεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απονομών Συντάξεων.

Ανακεφαλαίωση

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΟΓΑ καθορίζεται σε 60 φακέλους αρχικής ανακεφαλαίωσης το μήνα, με ελάχιστη απόδοση τους 35 φακέλους (η ανακεφαλαίωση κύριας και επικουρικής ασφάλισης υπολογίζεται ως μία περίπτωση).

Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα εργασίας εκτός κλιμακίου του Ανακεφαλαιωτή – Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης δε θα υπολείπεται των 120 φακέλων.

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ελεγκτή καθορίζεται σε 150 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 90 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα εργασίας εκτός κλιμακίου του Ελεγκτή δε θα υπολείπεται των 300 φακέλων.

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Πιστοποιητή Χρόνων Ασφάλισης για τον τ. ΟΑΕΕ και το τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζεται σε 20 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 12 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα της εργασίας εκτός κλιμακίου του δε θα υπολείπεται των 40 φακέλων.

Η μηνιαία απόδοση κλιμακίου του Ελεγκτή καθορίζεται σε 60 φακέλους, με ελάχιστη απόδοση τους 35 φακέλους. Η σταθερή μηνιαία παραγωγικότητα της εργασίας εκτός κλιμακίου του Ελεγκτή δε θα υπολείπεται των 100 φακέλων.

pinakas

ΣΧΟΛΙΑ