Σε ΦΕΚ ο νόμος για την αγορά ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε.».

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)
Α.Ε., ως Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και της εταιρείας
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) Α.Ε., ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεών
των ανωτέρω φορέων για την έναρξη λειτουργίας των
Αγορών Ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), ως ισχύει.
2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παρακολουθεί
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου 1
και σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων σε
αυτό προθεσμιών από τους ανωτέρω φορείς, με απόφασή της, η οποία εκδίδεται εντός είκοσι (20) εργάσιμων
ημερών από την επομένη της παραβίασης της σχετικής
προθεσμίας, επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ