Σε περισσότερους το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

αρατάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας προσλήψεις 800 συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου και καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε γιατρούς και οδοντιάτρους που εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών αλλά και κατάργηση της προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ προβλέπουν διατάξεις κατ επείγοντος νομοσχεδίου που ψηφίζεται από την Βουλή
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συζητείται και ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το λεγόμενο διυπουργικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει 67 άρθρα, αρμοδιότητες 15 υπουργείων.

Το υπό συζήτηση και προς ψήφιση νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από 16 Κεφάλαια και εξήντα επτά 67 άρθρα. Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και θέματα που αφορούν την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1-14) περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ένταξη ιατρών/οδοντιάτρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 1), τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ., τους όρους και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, καθώς και τη διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των ιατρών για την κάλυψη των σχετικών θέσεων στο Ε.Σ.Υ. (άρθρα 3 και 4), ζητήματα που αφορούν τη μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών (άρθρο 5), την παράταση για τρεις μήνες (έως την 1.3.2020) της διάρκειας απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» (άρθρο 6), καθώς και τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον Ε.Ο.Δ.Υ., ιδίως, ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, ψυχολόγων, διασωστών και άλλων οριζόμενων στη διάταξη ειδικοτήτων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών δημόσιας υγείας (σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή έκτακτης κρίσης για τη δημόσια υγεία από την έξαρση μολυσματικής ασθένειας) (άρθρο 8).

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα παροχών προς τους ιατρούς και οδοντιάτρους που εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (άρθρο 9), και θέματα που αφορούν τη δυνατότητα καταβολής στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) των οφειλών παρόχων υπηρεσιών υγείας από ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2016 σε εκατόν είκοσι (120) άτοκες μηνιαίες δόσεις υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 10).

Τέλος, μεταξύ άλλων, επαναφέρονται στον Ε.Ο.Φ. οι αρμοδιότητες που αφορούν την έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχει-ρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών [οι οποίες έχουν περιέλθει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)] (άρθρο 11), και παρέχεται η δυνατότητα, ποσά τα οποία έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για τον εφοδιασμό τους με υλικά και υπηρεσίες και υπερβαίνουν το ύψος των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων, να μεταφέρονται κατά το υπερβάλλον ποσό σε άλλα νοσοκομεία εντός της ίδιας ή διαφορετικής Υγειονομικής Περιφέρειας (άρθρο 14).

Το Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 15-19) περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Διά του άρθρου 15 ρυθμίζεται το ζήτημα της στελέχωσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω απόσπασης τακτικών υπαλλήλων ή ένστολου προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και, ιδίως, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων. Το άρθρο 16 ορίζει το επίδομα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν ο Διοικητής και οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας. Διά του άρθρου 17 θεσπίζονται θέσεις επί θητεία Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου και καθορίζονται τα σχετικά με τα κριτήρια πρόσληψης, την ανανέωση της θητείας και την εκπαίδευσή τους. Το άρθρο 18 εισάγει την παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης έως την 31.12.2020.

Το άρθρο 19 αντικαθιστά τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 περί πρόσληψης προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα, κατά τρόπο ώστε να δύνανται να επναπροσληφθούν έως το έτος 2023 οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 20-21) ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα, το άρθρο 20 εισάγει νέο εδάφιο στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης προεδρικού διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών, με σκοπό την παράταση του χρόνου παραμονής στην υπηρεσία υπαλλήλων του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς υπηρεσίας και, πάντως, έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Το άρθρο 21 προβλέπει την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 4Κ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέ-σεων προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» – «Enterprise Greece».

Το Κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 22-23) περιλαμβάνει διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Διά του άρθρου 22 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 50 του ν. 4635/2019 αναφορικώς με τον τρόπο πλήρωσης της θέσης Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, αλλά και των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως άνω διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-κυβέρνησης. Το άρθρο 23 προβλέπει την ενσωμάτωση στο δελτίο ταυτότητας ηλεκτρονικού μέσου αποθήκευσης, το οποίο εμπεριέχει, συμφώνως προς το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, τη φωτογραφία και τα απο-τυπώματα του κατόχου, στοιχεία της μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης του δελτίου και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου E’ (άρθρα 24-26) ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται υποχρέωση για τους προμηθευτές καυσίμων να παραδίδουν στα πλοία καύσιμο πετρέλαιο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων για την «Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα» και την «Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία», όπως ισχύουν μετά την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο (ν. 1045/1980 και ν. 1269/1981), και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες (άρθρο 24). Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες (άρθρο 25), και ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα που χρησιμοποιεί το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (άρθρο 26).

Το Κεφάλαιο ΣΤ’ (άρθρα 27-28) περιλαμβάνει διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις διατάξεις του άρθρου 27 προβλέπεται η παράταση λειτουργίας των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων των Α.Ε.Ι. έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους, ενώ, διά του άρθρου 28, παρατείνεται η δυνατότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου να συνάπτει, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, νέες συμβάσεις με το προσωπικό του μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2020, οπότε λήγει η προθεσμία έκδοσης προσωρινών πινάκων διοριστέων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’ (άρθρα 29-33) ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το ενιαίο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) το οποίο επιβάλλεται στους επιβάτες αεροσκαφών και ελικοπτέρων που αναχωρούν από τους αερολιμένες της χώρας (άρθρο 29), ζητήματα που αφορούν την κατανομή μέρους των εσόδων τα οποία αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (άρθρα 30 και 31), καθώς και θέματα που αφορούν την απαγόρευση χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου και μεικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου στους οριζόμενους χώρους και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 32).

Τέλος, παρέχεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η δυνατότητα να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας και συντήρησης τροχαίου υλικού για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με τα οριζόμενα στη διάταξη μέσα οδικής μεταφοράς υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (άρθρο 33).

Το Κεφάλαιο Η’ (άρθρο 34) περιλαμβάνει, ιδίως, φορολογικές ρυθμίσεις για την (συσταθείσα διά του άρθρου 114 του ν. 4622/2019) Επιτροπή «Ελλάδα 2021», οι οποίες θα ήταν συστηματικώς ορθότερο να προστεθούν στο άρθρο 114 του ν. 4622/2019.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ (άρθρα 35-41) ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μετατίθενται χρονικώς η έκδοση προκηρύξεων για την πρόσληψη προσωπικού σε Φορείς πρόνοιας (άρθρο 35) και η έναρξη ισχύος του π.δ. 70/2019 «Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (άρθρο 36), θεωρούνται σύννομες ορισμένες κατηγορίες δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) (άρθρο 37), παρατείνεται χρονικώς η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (άρθρο 38) και προσδιορίζεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 για ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 39).

Τέλος, ρυθμίζεται το ύψος της καταβολής ελεγκτικής αποζημίωσης στους επιθεωρητές εργασίας που διενεργούν ελέγχους για την εκπλήρωση αποστολής του Σ.ΕΠ.Ε. (άρθρο 40) και παρατείνεται κατά ένα χρόνο (έως 31.12.2020 αντί 31.12.2019, όπως ισχύει) η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον ΕΦΚΑ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 41).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’ (άρθρα 42-51) ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών. Μεταξύ άλλων, τροποποιείται ο ν. 4440/2016, ιδίως, ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων στο Εθνικό Σύστημα Κινητικότητας (άρθρο 42), τη μετάθεση και τη μετάταξη υπαλλήλων για λόγους υγείας (άρθρο 43) και τη διαδικασία αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων (άρθρο 44). Επίσης, ρυθμίζονται, ιδίως, θέματα οικονομικής φύσης που αφορούν τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού (άρθρο 45), παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης πιστοποιητικού πυρασφάλειας για ορισμένες κατηγορίες παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 46), προ-βλέπεται ο ορισμός άμισθων Αντιδημάρχων (άρθρο 47), δίνεται η δυνατότητα στήριξης παιδιών με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες από ειδικό συνοδό-βοηθό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς (άρθρο 48), συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί διάδοχο της καταργούμενης Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών)» (άρθρο 49), τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4626/2019 ως προς την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μάτι Ξανά» (άρθρο 50), και ορίζεται ο τρόπος πληρωμής οφειλής του δημοτικού τέλους 2% του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρο 51).

Το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρο 52) περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την αλιεία και, συγκεκριμένως, παρατείνεται η υποχρέωση τοποθέτησης ειδικής συσκευής προκειμένου τα υπόχρεα σκάφη να αποκτήσουν άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, και ρυθμίζονται θέματα ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών αλιείας.

Το Κεφάλαιο ΙΒ’ (άρθρα 53-55) περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και, συγκεκριμένως, παρατείνεται η προθεσμία υ-ποβολής αίτησης υπαγωγής στις ρυθμίσεις των άρθρων 68-84 του ν. 4605/2019 που αφορούν τη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα οι ο-ποίες είναι ασφαλισμένες με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην πρώτη κατοικία του αιτούντος (άρθρο 53), ρυθμίζονται ζητήματα κατά χρόνο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων των άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4607/2019, ως προς εκκρεμείς αιτήσεις παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας ή παρακείμενου θαλάσ-σιου χώρου (άρθρο 54), και θεσπίζονται διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) Α.Ε. (άρθρο 55).

Το Κεφάλαιο ΙΓ’ (άρθρα 56-57) περιλαμβάνει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένως, προβλέπεται η δυ-νατότητα διενέργειας διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στον ν. 4399/2016 και εκτός του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (άρθρο 56), καθώς και η παραχώρηση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ακινήτου της πρώην «ΧΡΩΠΕΙ» στον Πειραιά για τη δημιουργία κέντρου καινοτομίας – πρότυπου πάρκου Έ-ρευνας και Τεχνολογίας (άρθρο 57).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΔ’ (άρθρα 58-59) ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ρυθμίζονται, ιδίως, διαδικαστικά ζητήματα στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (άρθρο 58), και ορίζεται ότι το ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς και για την υποχρέωση προσφυγής στην αρχική συνεδρία δύναται να κατατεθεί μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, εφαρμοζομένης της εν λόγω ρύθμισης και αναδρομικώς, ήτοι επί αγωγών που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως την ημέρα δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου (άρθρο 59).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΕ’ (άρθρα 60-62) ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγκεκριμένως, η έναρξη ισχύος του άρθρου 41 Γ παρ. 6 του ν. 2725/1999 περί των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου και της κάρτας φιλάθλου αναστέλλεται, εκ νέου, έως την 31.12.2020 (άρθρο 60), ρυθμίζονται ζητήματα ανανέωσης των υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των συμβάσεων έργου που έχουν συναφθεί με την ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ, Ανώνυμος Εταιρεία» (άρθρο 61), και εισάγεται η δυνατότητα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» να υπεκμισθώνει χώρους τους (άρθρο 62).

Τέλος, το Κεφάλαιο ΙΣΤ’ (άρθρα 63-67) περιλαμβάνει ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Πράσινο Ταμείο του ενιαίου ειδικού προστίμου είσπραξης για την υπαγωγή στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων γης (άρθρο 63), προβλέπεται η καταβολή «ελεγκτικής αποζημίωσης» στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και ρυθμίζονται τα σχετικά ζητήματα (άρθρο 64), και παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης μέρους του απαιτούμενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην προτεινόμενη διάταξη (άρθρο 65).

Εξ άλλου, καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία επιλογής των τριών Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προβλέπεται ότι υποψήφιοι για τις εν λόγω θέσεις μπορεί να είναι και δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, και ορίζεται η υπηρεσιακή τους κατάσταση μετά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της θητείας τους (άρθρο 66).

ΣΧΟΛΙΑ