Πώς θα λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία – Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων περιλαμβάνει το σχέδιο νομου, που τέθηκε από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.)».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 08:00.

Ειδικότερα στις 23.12.2016 εκδόθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2016/2341/EE για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.).

Ορίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τα αναγκαία εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωσή τους προς την Οδηγία έως τις 13.01.2019.

Η Κοινοτική Οδηγία 2016/2341 αναφέρεται στις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ). Ως ΙΕΣΠ ορίζεται κάθε ίδρυμα το οποίο λειτουργεί σε κεφαλαιοποιητική βάση και ιδρύεται, ξεχωριστά από οποιαδήποτε χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή επαγγελματική ένωση, με στόχο να χορηγεί συνταξιοδοτικές παροχές. Η οδηγία δεν αφορά ιδρύματα που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής πολιτικής.

H Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των κανόνων της ΕΕ για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα και στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων.

Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας αφορά ιδρύματα που διαχειρίζονται καθεστώτα επαγγελματικής συνταξιοδότησης.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, στη βάση των απαιτήσεων που θέτει η Οδηγία (ΕΕ)2016/2341.

Οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με τις διατάξεις του του σχεδίου νόμου συνοψίζονται στις ακόλουθες:

1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν τη διασυνοριακή δραστηριότητα των Ι.Ε.Σ.Π. αντικαθίστανται στο σύνολό τους και εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά.

2. Συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους που διέπουν τις δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. και ειδικότερα το σύστημα διακυβέρνησης, τις εξωτερικές αναθέσεις, τη διαχείριση επενδύσεων και το θεματοφύλακα και θεσπίζονται νέες λεπτομερείς απαιτήσεις. Σημειώνεται ότι, με τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Αριθ. 51010/οικ.1893/15/16.1.2015 (Α’ 178) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), έχουν ήδη μεταφερθεί αρκετές από τις διατάξεις της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, που αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης.
Ο ανωτέρω Κανονισμός ρυθμίζει θέματα όπως τη διαχείριση κινδύνου, τον τρόπο διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και μελών Δ.Σ., την οργάνωση των Τ.Ε.Α. και τα προσόντα του προσωπικού, την παροχή επαρκούς ενημέρωσης στις κατά περίπτωση αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της χρηστής και συνετής διοίκησης.

3. Εισάγονται νέες και περισσότερο λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ι.Ε.Σ.Π. για παροχή πληροφοριών στα μέλη, στα υποψήφια μέλη και στους δικαιούχους.

4. Θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με την προληπτική εποπτεία που ασκεί η Αρμόδια Αρχή, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των Ι.Ε.Σ.Π. και αποσαφηνίζονται οι τομείς που εμπίπτουν στην προληπτική εποπτεία για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται ρητώς, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, ότι η Αρμόδια Αρχή πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη τόσο του σκοπού της προληπτικής εποπτείας όσο και των εν γένει υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. Καθορίζονται κανόνες σχετικά με τις εξουσίες παρέμβασης και τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Ι.Ε.Σ.Π. στην Αρμόδια Αρχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, το επαγγελματικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών.

ΣΧΟΛΙΑ