Πώς θα γίνεται η ψηφιακή δήλωση γέννησης στα μαιευτήρια και η αίτηση για το επίδομα

Βήμα – βήμα η λειτουργία του νέου συστήματος, όπως περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ετοιμο να εφαρμοστεί είναι πλέον το νέο σύστημα ολοκλήρωσης της δήλωσης γέννησης παιδιού και υποβολής αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος γέννησης απευθείας από το μαιευτήριο, καθώς υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία καθορίζει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου συστήματος.

Πρακτικά οι γονείς θα δηλώνουν τη γέννηση του παιδιού τους στο μαιευτήριο και ακολούθως ηλεκτρονικά και αυτόματα θα διεκπεραιώνεται πλέον και η απόδοση του επιδόματος γέννησης, καθώς ο ΟΠΕΚΑ θα αντλεί τα οικονομικά στοιχεία των γονέων από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να πιστοποιείται ότι πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί συνολικά αναφορικά με το αν μπορεί ένα ζευγάρι ή ένας γονιός να πάρει ένα συγκεκριμένο επίδομα.

Οι γονείς από τα τέλη του μήνα θα προσέρχονται στην υπηρεσία που υπάρχει εντός των μαιευτηρίων και, μετά την ταυτοποίησή τους, όλα τα δικαιολογητικά θα αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών ή θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τους ίδιους.

Θα εκδίδεται έτσι η δήλωση γέννησης, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα. Το Ληξιαρχείο θα εκδίδει με τη σειρά του, με βάση τα στοιχεία αυτά, τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, την οποία θα αποστέλλει – πάλι ηλεκτρονικά – σε μία σειρά από φορείς: στο Μητρώο ΑΜΚΑ, στο Μητρώο ΑΦΜ, στο Δημοτολόγιο, και έτσι θα διεκπεραιώνονται ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο η απόδοση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και η εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα και θα ενημερώνονται τα «τρίτα μητρώα», όπως ο ΕΦΚΑ για το ταμείο. 

Αναλυτικά, η νέα ΚΥΑ αφορά την αποτύπωση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης για τέκνα που γεννιούνται σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων με χρήση του συστήματος «Μητρώο Πολιτών», τον καθορισμό του τύπου και περιεχομένου και αφορά την κατάρτιση της δήλωσης γέννησης, την απόδοση ΑΜΚΑ, την ασφάλιση του νεογνού και την αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης. Υπόχρεοι στην ψηφιακή δήλωση γέννησης με την ψηφιοποιημένη διαδικασία είναι οι γονείς του νεογνού και σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας, η μητέρα του παιδιού.

Στη δήλωση γέννησης θα καταχωρίζονται τα στοιχεία των γονέων και τα επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων του δημοσίου, ως εξής:

  • Η συγκατάθεση των υπόχρεων για την λήψη φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων δεδομένων τους που τηρούνται σε μητρώα του Δημοσίου.
  • Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων και των τυχόν προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
  • Στοιχεία επικοινωνίας των υπόχρεων (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας).
  • Το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι η μητέρα.
  • Αίτηση για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι στα μαιευτήρια

Αναφορικά με τη διαδικασία κατάρτισης ψηφιακής δήλωσης γέννησης στο μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και στις μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων, ορίζεται ότι ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του μαιευτηρίου προβαίνει στην κατάρτιση της ψηφιακής δήλωσης γέννησης χρησιμοποιώντας το υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και τα ταυτοποιητικά έγγραφα που του προσκομίζουν οι γονείς, αντίγραφα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων.

Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αναζητά από το Μητρώο Πολιτών τα απαραίτητα στοιχεία για την δήλωση γέννησης, συμπληρώνοντας στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης. Στην περίπτωση που ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή που αντιστοιχεί στα συμπληρωθέντα στοιχεία, αντλεί από το σύστημα τα ήδη σε αυτό καταχωρημένα στοιχεία. Τα πεδία που μένουν κενά συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Εάν δεν ανευρεθεί στη βάση του Μητρώου Πολιτών εγγραφή με βάση τα συμπληρωθέντα στοιχεία, τα πεδία συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Μόλις ο υπάλληλος ολοκληρώσει την καταχώριση στο σύστημα, αποθηκεύει την δήλωση γέννησης, την οποία εκτυπώνει και δίνει προς έλεγχο στους γονείς για να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων.

Στη συνέχεια, η εκτυπωμένη δήλωση γέννησης υπογράφεται ιδιοχείρως από τους γονείς και τον ιατρό, αποθηκεύεται στο αρχείο του μαιευτηρίου, δημόσιου ή ιδιωτικού, ή και της μαιευτικής κλινικής/τμημάτων νοσοκομείων και οριστικοποιείται.

Οι γονείς με την δήλωση γέννησης επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης γέννησης και παρέχουν την συγκατάθεσή τους για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ των φορολογικών, των ασφαλιστικών και άλλων τυχόν αναγκαίων δεδομένων που τηρούνται σε διάφορα μητρώα του Δημοσίου. Η συγκεκριμένη επιβεβαίωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και τυχόν προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης έντυπης ενυπόγραφης δήλωσης ταυτίζεται με το περιεχόμενο της οριστικοποιημένης εντός του συστήματος δήλωσης. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία

Ακολουθεί η αυτοματοποιημένη διαδικασία στο Ληξιαρχείο χωρίς την παρουσία των γονέων. Συγκεκριμένα, με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας, ο Ληξίαρχος καταρτίζει την ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα στοιχεία της δήλωσης γέννησης που απαιτούνται για την ληξιαρχική πράξη γέννησης αντλούνται μέσω του συστήματος. Κατά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το αρμόδιο ληξιαρχείο αποδίδεται ΑΜΚΑ στο νεογνό και αποστέλλεται εκκρεμότητα στα αρμόδια Δημοτολόγια για την αυτεπάγγελτη εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα. ετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Μετά την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει τα απαραίτητα μητρώα του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά ΕΦΚΑ, μητρώο ΑΜΚΑ, ΟΠΕΚΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και με γραπτό μήνυμα ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους γονείς για την οριστικοποίηση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και τον ΑΜΚΑ του νεογνού.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης αντλούνται από το σύστημα του Μητρώου Πολιτών δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο. Εάν τα στοιχεία για την κατάρτιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και το αρμόδιο ληξιαρχείο κρίνει απαραίτητη την προσκόμιση δικαιολογητικών για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, υποχρεούται να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους. Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δεν ανευρεθούν και πάλι τα απαραίτητα στοιχεία, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους.

Για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης γέννησης η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ε.Φ.Κ.Α., του Μητρώου Α.Μ.Κ.Α., του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και της Α.Α.Δ.Ε. με το πληροφοριακό σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάθεση των σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την διερεύνηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων των διαδικτυακών υπηρεσιών, πραγματοποιείται καταγραφή των κλήσεων. Για το μεταβατικό διάστημα έως τις 31 Μαρτίου 2020, η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με τα ανωτέρω μητρώα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΧΟΛΙΑ