Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια & η διαδικασία (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020.  Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, αλλά και οι δομές με τις κατηγορίες του.

Ωφελούμενες/οι της Δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και

– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων μεΑναπηρία.

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι ωφελούμενες/οι της Δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίοανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα τουανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση).

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς καιυπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (Α’και Β’ βαθμού).

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν (α)στο οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση), (β)στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση (γ)στην οικογενειακή κατάσταση.

 

Η χρηματοδότηση της Δράσης θα προέλθει (παρ.1 αρ.13) «από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τακτικό π/υ του Υπ. Εσωτερικών». Θα προκύψει (παρ.1 αρ.14) « και δαπάνη έως 65.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον κρατικόπ/υ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούνόλοι οι αιτούντες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθείαπό πιστώσεις που θα εγγραφούν στον π/υοικονομικού έτους 2020 του ΥΠΕΣ ».

Ειδικότερα, ο π/υ ανέρχεται σε 270.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 137.997.214,00ευρώ είναι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 65.000.000,00 στον τακτικό π/υ του ΥΠΕΣ.

Η κατανομή του π/υ θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα(η κατανομήείναι ενδεικτική και τα ποσά μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της Δράσης) :

ΣΧΟΛΙΑ