Μονιμότητα στο Δημόσιο για 40 επαγγέλματα (αναλυτική λίστα)

Eάν ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα, μπορείτε να διεκδικήσετε μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο.

Δείτε τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις προκυρήξεις για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Κινηθείτε άμεσα και συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες άσκησης επαγγέλματος, επικύρωση πτυχίων).

Δείτε τα επαγγέλματα που εμφανίζουν ζήτηση και (σε παρένθεση) την αντίστοιχη προκήρυξη, τον φορέα και τον αριθμό των θέσεων:

1) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Επιμελητών (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – 42 θέσεις – Αιτήσεις έως 27/4)

2) ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι, ΠΕ Χημικοί, ΠΕ Χημικοί – Μηχανικοί, ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι – Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί – Μηχανικοί,ΤΕ Μηχανολόγοι – Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί – Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι – Μηχανικοί, ΔΕ Γραμματείς, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Καταμετρητές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων: (ΕΥΔΑΠ – 209 θέσεις – Αιτήσεις έως 3/5)

3) Ηλεκτρολόγοι – μηχανικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, υπάλληλοι διοικητικού, τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, κατηγορίας ΔΕ: (ΔΕΔΔΗΕ – 158 θέσεις)

4) Κλητήρες, αποθηκάριοι, εργάτες, φύλακες: (ΕΥΔΑΠ – 103 θέσεις)

5) Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί: (υπουργείο Δικαιοσύνης – 588 θέσεις)

6) Ημερήσιοι φύλακες Αρχαιοτήτων, νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων: (υπουργείο Πολιτισμού – 200 θέσεις)

Διαβάστε περισσότερα στο workenter

ΣΧΟΛΙΑ