Κορονοϊός – Τηλεργασία: Πώς θα εργαστείτε από το σπίτι

Συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν εργαζόμενοι και εργοδότες εφόσον επιλεχθεί η μέθοδος της εργασίας,από το σπίτι, τηλεργασία για την μη διάδοση του κορονοϊού.
Ειδικότερα ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται, με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να συνεχίζει να παρέχει την εργασία του χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στον τόπο εργασίας.

Η κυριότερη μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας είναι η τηλεργασία και στην εν λόγω περίπτωση η επιλογή αυτής της μορφής απασχόλησης αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, το οποίο του δίνει την εξουσία να ρυθμίζει όλα τα θέματα που ανάγονται στην οργάνωση και λειτουργία της επιχειρήσεώς του για την επίτευξη των σκοπών της.

powered by Rubicon Project
Ωστόσο ο εργοδότης οφείλει να τηρεί τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σύστημα τηλεργασίας, καθώς και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν το ωράριο εργασίας. Έτσι, στους εργαζόμενους με σύστημα τηλεργασίας συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν α) στην ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 ωρών, β) στην κατ’ ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, γ) στη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο, που ανά τετράμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων και των υπερωριών κλπ.

Επίσης ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον οφείλει να παρέχει στον μισθωτό τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης.

Από το σπίτι και τα προγράμματα κατάρτισης
Τα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων που υλοποιεί ή και χρηματοδοτεί (από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία περιλαμβάνουν: συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και είτε είναι ήδη σε εξέλιξη, είτε έχουν ενταχθεί, είτε βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση) λόγω της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η τηλεκατάρτιση μπορεί να υλοποιείται είτε με τη μορφή της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, είτε με τη μορφή της σύγχρονης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής, όταν η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning) που έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». H πιστοποίηση με την εξ αποστάσεως μέθοδο θα υλοποιείται μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ.

ΣΧΟΛΙΑ