Η νέα λίστα με τις ενώσεις καταναλωτών – Διαγράφηκαν 16 από το μητρώο

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώσεις καταναλωτών είναι σωματεία που έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση καταναλωτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Οι ενώσεις καταναλωτών αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο «Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών».

ΣΧΟΛΙΑ