Η Ελλάδα αυξάνει τους φόρους όταν οι άλλοι τους μειώνουν

Αποτελεί ειδική περίπτωση, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ

Εξαίρεση στη γενικότερη τάση μείωσηs των φάρων, η οποία επικράτησε τα τελευταία χρόνια μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, αποτελεί η Ελλάδα. Όπωs προκύπτει από έκθεση του Οργανισμού, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αύξησε όλουs τουs φόρουs, άμεσουs και έμμεσουs, και τι ασφαλιστικέs εισφορές. Στα άλλα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, όπου εφαρμόστηκαν φορολογικέs μεταρρυθμίσειs, οι φόροι στο εισόδημα των φυσικών προσώπων και στις επιχειρήσειs μειώθηκαν, σε μια προσπάθεια να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Οι πλέον εκτεταμένεs μειώσειs φόρων έγιναν στις χώρες τηs Ευρωπαϊκής Ένωσηs με προεξάρχουσες Αυστρία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία.

ΣΧΟΛΙΑ