ΑΔΜΗΕ: Εξώδικα και αγωγές για παλιά χρέη της ΔΕΗ – Τι ζητά

H διεκδίκηση από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), με εξώδικα και αγωγές, των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ ρίχνουν ακόμη βαρύτερη σκιά στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για το 2018. Στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν το Πάσχα, υπάρχει πρόσθετη πρόβλεψη 109,5 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο Διαχειριστής από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων 78,7 εκατ. ευρώ μέσω εξώδικου και 30,8 εκατ. ευρώ μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν 32,7 εκατ. ευρώ.

Για την ιστορία, τον Φεβρουάριο του 2015 ο Διαχειριστής άσκησε κατά της ΔΕΗ δύο αγωγές διεκδικώντας περίπου 540 εκατ. ευρώ για οφειλές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της εταιρείας στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα:

1) Με την πρώτη αγωγή ζητά να του καταβληθούν νομιμοτόκως 242,7 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από τους λογαριασμούς προμήθειας και αποδίδει στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να τις καταβάλει στον λειτουργό της αγοράς ΛΑΓΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του πληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Αν ένας κρίκος σπάσει, η αλυσίδα διαλύεται. Οι τόκοι που αναλογούν στις εν λόγω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 22 εκατ. ευρώ.

2) Με τη δεύτερη αγωγή ζητά να του καταβληθούν νομιμοτόκως 232,6 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η εταιρεία συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ. Οι τόκοι που αναλογούν στις εν λόγω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 40 εκατ. ευρώ.

Η συζήτηση των δύο αγωγών πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Από την πλευρά της, η ΔΕΗ έχει επιδώσει εξώδικο στον ΑΔΜΗΕ με το οποίο ζητά να της καταβληθούν 14 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε τόκους υπερημερίας από τιμολόγια που ενσωματώνουν οφειλές προς την ΔΕΗ από τον Μάρτιο του 2012 έως και τις 2-2-2015. «Επί της εξώδικης αυτής όχλησης δεν έχει, προς ώρας, απαντήσει ο ΑΔΜΗΕ», σημειώνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 της ΔΕΗ.

Τον Δεκέμβριο 2016, ο ΑΔΜΗΕ άσκησε νέα αγωγή κατά της ΔΕΗ με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί η μητρική εταιρεία (τότε ο ΑΔΜΗΕ ήταν ακόμη θυγατρική της ΔΕΗ) να καταβάλει ποσό 406,4 εκατ. ευρώ νομιμότοκα για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες επίσης προκύπτουν από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφορούν συγκεκριμένα μη ανταγωνιστικές χρεώσεις, δυνάμει τιμολογίων ΑΔΜΗΕ.

Ακόμη, ζητούσε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να καταβάλλει 59 εκατ. ευρώ για τόκους επιδικίας. Στη συγκεκριμένη αγωγή η εταιρεία κατάθεσε προτάσεις, εντός της τεθείσας προθεσμίας και αναμένεται η έκδοση απόφασης. «Τα ως άνω ποσά κατά κεφάλαιο των αγωγών έχουν εξοφληθεί και σε κάθε περίπτωση εγγράφονται στις υποχρεώσεις της εταιρείας, οπότε δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού πρόβλεψης», επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο ΑΔΜΗΕ έστειλε νέο εξώδικο στη ΔΕΗ και ζητά την αποπληρωμή οφειλών 495,3 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή της στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πλέον τόκων υπερημερίας 8,8 εκατ. ευρώ. Επίσης, ζητά την καταβολή τόκων υπερημερίας 83,4 εκατ. ευρώ, που προκύπτουν από την εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλών της ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στη χονδρεμπορική αγορά για τη διετία από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2018.

ΣΧΟΛΙΑ