Έγκυος και σύμβαση ορισμένου χρόνου-Τι ισχύει

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμφωνείται πάντοτε η χρονική τους διάρκεια,

και συγκεκριμένα η ημέρα έναρξης και λήξης αυτής.
Μετά το πέρας της ρητής, δήλης ημέρας λήξης, η σύμβαση παύει αυτοδικαίως.

Στην ειδική περίπτωση, που η συμβασιούχος είναι έγκυος, η επιμήκυνση, η ανανέωση, ή η παράταση της σύμβασής της, αποκλείονται καθώς ούτε προβλέπονται, ούτε συμπεριλαμβάνονται στα νομοθετικώς προβλεπόμενα μέσα προστασίας της εγκύου.

Πηγή: Δικηγόρος Εργατολόγος

ΣΧΟΛΙΑ