Λουκέτο προσωρινό στις παιδικές χαρές Δυτικής Αχαΐας

Με απόφαση του Δήμου

Κλείνει τις παιδικές χαρές, ο δήμος δυτικής Αχαΐας, κατόπιν ομόφωνου ψηφίσματος στο δημοτικό συμβούλιο.

Όπως εξήγησε στην σχετική του εισήγηση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κυριάκος Ορλώφ:  

«Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι, η πλειονότητα των υφιστάμενων χώρων έχει παρόμοια προβλήματα όπως :

  • Ελλιπείς- ακατάλληλες ή καθόλου περιφράξεις,
  • Έλλειψη πόσιμου νερού,
  • Σχεδόν όλες είναι εντελώς αδιαμόρφωτες (μόνο χώμα ή χλόη), δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες λειτουργικές ζώνες, δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες προσβάσεις ΑΜΕΑ,
  • Επίσης οι η επάρκεια φωτισμού θα πρέπει να ελεγχθεί, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας που θα αποφασισθούν για κάθε παιδική χαρά
  • Όργανα παιδικών χαρών σπασμένα ή από ακατάλληλα υλικά

Ο Δήμος μας, προκειμένου οι παιδικές χαρές να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων, να εξασφαλισθούν δηλαδή συνθήκες ασφάλειας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής θα προχωρήσει στη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς του Δήμου Δυτικής Αχαϊας », συνολικού προϋπολογισμού 221.699,60 €.» Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή παύση λειτουργίας των παιδικών χαρών, μέχρι να «πιστοποιηθούν και τεθούν εκ νέου σε χρήση από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας», βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή παύση λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, με την ταυτόχρονη ανάρτηση σε κάθε παιδική χαρά πληροφοριακής πινακίδας, η οποία θα αναγράφει:

«ΠΡΟΣΟΧΗ – Σύμφωνα με την 18239/5.5.2014 (ΥΕΚ 1289 Β’/21.05.2014), απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών & την με αριθ. …./2019 Απόφαση του ΔΣ , η παιδική χαρά είναι ΕΚΤΟΣ λειτουργίας . Η Λειτουργία της παιδικής χαράς αναστέλλεται μέχρι ο χώρος «πιστοποιηθεί και τεθεί εκ νέου σε χρήση από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας».

ΣΧΟΛΙΑ