Αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών για τους δήμους (εγκύκλιος)

Τις αλλαγές στην ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους που προβλέπει το άρθρο 43 του ν. 4646/2019 καταγράφει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΕΣ. Σύμφωνα με αυτή:

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι, με το άρθρο 43 του ν. 4646/2019

αντικαταστάθηκαν συγκεκριμένες ρυθμίσεις (περ. 1,3,4,7,9,12 και 15) της υποπαραγράφου

Α.2 του ν. 4152/2013, αναφορικά με τις πάγιες προβλέψεις για την τμηματική καταβολή

οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες και εφαρμόζονται αναλογικά για τους οφειλέτες των

ΟΤΑ α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου (παρ. 1, αρ. 170, ν.

3463/2006), από την 1.1.2020 (παρ. 36, αρ. 66, ν. 4646/2019)..

Συγκεκριμένα:

Με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 αντικαθίσταται η περ. 1 της

υποπαραγράφου Α.2. και διπλασιάζεται ο μέγιστος αριθμός των δόσεων στις οποίες

μπορεί να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό, εφόσον αυτό υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις εν

λόγω διατάξεις. Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο, και μόνο για τις οφειλές που ρυθμίζονται

και καταβάλλονται σε 24 έως 48 δόσεις (όχι για εκείνες που καταβάλλονται σε 2 έως 24

δόσεις) προβλέπεται πλέον ένας ειδικός τρόπος προσδιορισμού της ελάχιστης ικανότητας

αποπληρωμής του οφειλέτη (είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) βάσει

της οποίας καθορίζεται από την Φορολογική Διοίκηση (εν προκειμένω από τα αρμόδια

όργανα των ΟΤΑ α΄ βαθμού) και ο ακριβής αριθμός των δόσεων στη ρύθμιση που θα

χορηγηθεί τελικώς.

Επίσης, προβλέπονται η δυνατότητα και οι όροι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλής για

δεύτερη φορά, μετά από απώλεια της αρχικής ρύθμισής της.

Με την παρ. 2 προβλέπεται η επιβάρυνση της υπαχθείσας ,σε ρύθμιση, βασικής οφειλής

με τόκο και ορίζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού της συγκεκριμένης επιβάρυνσης.

ΠΡΟΣ: Τους Δήμους της Χώρας

ΚΟΙΝ. : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5e38248f48e9a065afe18a3b στις 14/02/20 14:30

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν

έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη

νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δύνανται να

υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που

τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

Στην παρ. 4 προβλέπεται ρητά ότι με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί

υπαγωγής στη ρύθμιση , τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του

Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του

άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης δύνανται να

καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του πρώτου

εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Με την παρ. 5 εισάγεται για πρώτη φορά στο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών προς τη

Φορολογική Διοίκηση και ως εκ τούτου και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, του ευεργετήματος

συνέπειας μέσω της πρόβλεψης για επιστροφή τμήματος του ποσού που κατέβαλλαν για

τόκους σε οφειλέτες που ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλους τους όρους της ρύθμισης

μέχρι το πέρας αυτής.

Τέλος, με την παρ. 7 ορίζεται ότι εξαιρούνται και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση

οφειλές οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά

την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση θέτουμε υπ’ όψιν σας ότι οι εν λόγω διατάξεις ρυθμίζουν την τμηματική

καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο, και εφαρμόζονται από τους δήμους της χώρας,

σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατά τρόπο που

προσαρμόζεται μεν στην οικονομική και ταμειακή τους λειτουργία, όμως δεν αποκλίνει ούτε

έρχεται σε αντίθεση τόσο με το περιεχόμενο των νομοθετικών ρυθμίσεων, όσο και με τις

ειδικότερες κατευθύνσεις και οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί (βλ. την υπ’ αριθμ.

Α.1010/20.1.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) ή που πρόκειται να δοθούν

μελλοντικά, μέσω της άσκησης δευτερογενούς κανονιστικής αρμοδιότητας (βλ. αποφάσεις,

ΠΟΛ) από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.

Εσωτ. διανομή

– Γρ. Υπουργού

– Γρ. Υφυπουργού

– Γρ. Γενικού Γραμματέα

– Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Αναπτ. Πολιτ. Τ.Α.

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ